ภาคเอกชน : กลุ่มผู้สนับสนุนข้อมูลจราจร "Vehicle Probe"